fbpx Na vsebino

Katalog informacij javnega značaja

Zadnja posodobitev: 30 september 2022

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/03, 61/05, 96/05-UPB1, 109/05, 28/06, 51/06, 117/06 ) in Uredbe o poslovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/03, 76/05) ter Uredbe o višini stroškov poslovanja informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 40/04, 76/05) je direktor Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstvenega doma Lenart, 25.8.2006, sprejel

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta katalog določa način posredovanja informacij javnega značaja ter način priprave in vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja. Katalog podrobneje določa kaj se šteje za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in katere so druge informacije javnega značaja.

2. KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

2. člen

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa:

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM LENART
Maistrova ulica 22, 2230 Lenart
Telefon 00 386 2 729 18 11
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Sedež zavoda: Maistrova ulica 22, 2230 Lenart

Odgovorna uradna oseba:

JOŽEF KRAMBERGER, dr. med., spec., direktor zavoda

Datum prve objave kataloga: 25.8.2006

Datum zadnje spremembe

navedeno na vrhu kataloga

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.zd-lenart.si

Druge oblike kataloga

tiskana oblika, splet

1. A Vodstvo zavoda

 

Direktor zavoda:

Jožef Kramberger, dr. med., specialist splošne medicine

Namestnik direktorja:

 

Pomočnici direktorja:

Klavdija Dvoršak, dipl. m. s., magistrica zdravstveno – socialnega managementa

Darja Petač, univ. dipl. ekon.

Glavna sestra: Klavdija Dvoršak, dipl. m. s., magistrica zdravstveno – socialnega managementa

Tajnica zavoda:

Irena Pomberg

Računovodstvo Darja Petač, univ. dipl. ekon.

 

 

Kratek opis delovnega področja organa:

Skladno z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, ki so ga sprejele ustanoviteljice, na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB) (Občinski svet Občine Lenart, na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 05/2007), na 24. redni seji, dne 17.12.2009, Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah ( MUV, št. 01/2007 in 33/2007 ), na 22 . redni seji, dne 26.11.2009 in Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ( MUV, št. 02/2007 in 29/2007 ), na 28. redni seji, dne 10.12.2009), opravlja Zdravstveni dom Lenart osnovno in specialistično zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost kot javni zavod.

1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA dejavnost:
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- Center za krepitev zdravja - preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje inrehabilitacijo bolnikov na domu,
- nujna medicinsko pomoč,
- zdravstvene preglede športnikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo in
- diagnostične in terapevtske storitve.

2. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA dejavnost:
- pulmologija,
- ultrazvočna diagnostika,
- RTG diagnostika in
- medicina dela, prometa in športa.

3. DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE IN STORITVE POVEZANE Z ZDRAVSTVENO DEJAVNOSTJO:
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
- programi za zdravo življenje,
- izvajanje mrliške pregledne službe,
- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže in
- pedagoške naloge.

Statut in ustanovitveni akti:  - Statut ZD Lenart
- Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

organigram
Celotna zdravstvena dejavnost se opravlja v centralni zgradbi ZDL na Maistrovi ul. 22, 2230 Lenart in

Splošni ambulanti v Domu starejših občanov Svetega Lenarta (Gubčeva ulica 5, 2230 Lenart).


Dejavnosti zavoda  v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti so:
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.230 Zobozdravstvena dejavnost,
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;davčno svetovanje,
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev,
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti in
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost.

Zavod lahko izvaja dejavnosti iz prejšnjega člena v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju.

 

Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Seznam notranjih organizacijskih enot


OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
: splošna medicina, dežurna služba, nujna medicinska pomoč, patronažno varstvo, nega bolnika na domu, centralna sterilizacija, medicina dela prometa in športa, diagnostični laboratorij, zdravstveno varstvo žensk, fizioterapija, zdravstvena vzgoja, reševalni prevozi.
VODJA: Denis Rituper, dr. med. spec. družinske mediine

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO: mladinsko zobozdravstvo, zobozdravstvena vzgoja, zobozdravstveno varstvo odrasle populacije, zobotehničina dejavnost.
VODJA: Valentina Ilieva, dr. dent. med.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
VODJA: Nina Vuzem
, dipl. med. sestra

SKUPNE IN TEHNIČNE SLUŽBE

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja

Seznam vseh drugih organov s področja dela

- Strokovni svet zavoda

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Za uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij je določen:

 Jožef Kramberger, dr. med., spec., direktor,

 Maistrova ul.22, 2230 Lenart,

 telefonska številka (centrala): 02/729 18 11

 E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V času daljše odsotnosti Jožefa Krambergerja, dr. med. spec., direktorja zavoda, je posredovanje informacij javnega značaja za uradno osebo določena:

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Register predpisov RS
Služba Vlade RS za zakonodajo
Zbirke zakonodajnega postopka DZ
Uradni list RS
Ministrstvo za zdravje RS 
Zakon o pacientovih pravicah
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o javnih naročilih
Zakon o zdravstveni inšpekciji
Zakon o splošnem upravnem postopku

Predpisi EU

Portal EU
Register veljavne zakonodaje EU
Listina EU o temeljnih pravicah - glej člen 42
Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic
Direktiva 95/46 ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 24. oktobra 1995, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Druge povezave: INFORS (številne baze podatkov v Sloveniji)
WCJLN World Criminal Justice Library network, Washington
NCJRS National Criminal Justice Reference Service, Rockwille Springer Journals, Amsterdam
HEUNI, Helsinki (Evropski inštitut za preprečevanje kriminalitete in nadzor)

Delovno pravna zakonodaja s področja javnega sektorja

• Kolektivna pogodba za javni sektor
• Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega zdravstva
• Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike
• Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi

Notranji predpisi

• Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart
Statut Zdravstvenega doma Lenart
• Drugi pravilniki in navodila ZD Lenart

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov
E-demokracija na enotnem državnem portalu
Register predpisov Slovenije
Register predpisov Evropske unije
Register predlogov predpisov Evropske unije
Zbirke Vlade RS
Zbirke Državnega zbora RS
Predlogi zakonov
Predlogi aktov Državnega zbora RS

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

• Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
• Postopki na podlagi ZVOP-1
• Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1)

Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št. 65/2000)

Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na paciente in predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o pacientih, ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.

Organ pridobiva podatke v evidenci: Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo v kartoteki ali računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih upravljavec je ZD Lenart.

Opis in pogoji dostopa do evidence: Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodišča, policija, zavarovalnice…). Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo.

Pogoj dostopa: varovanje osebnih podatkov.

Navedba povezave z drugimi javnimi evidencami: /

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Ime zbirke: Program za fakturiranje zavarovalnih storitev
Opis in namen zbirke: Zbiranje in posredovanje podatkov ZZZS
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP.
Dostop do zbirke:
Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD LENART.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.

Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem (LABIS)
Opis in namen zbirke: Hranjenje in posredovanje izvidov preiskav
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP.
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD
LENART.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem (ZIS)
Opis in namen zbirke: Administrativno spremljanje zdravljenja
pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov
o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
določili ZVOP.
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD
LENART.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.


Ime zbirke: Spletne strani ZD Lenart
Opis namena zbirke: Dostop do podatkov objavljenih na spletnih
straneh ZD Lenart.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: https://www.zd-lenart.si -javni
dostop
Dostop do zbirke: dostop do Interneta.

• Seznami zdravnikov in zobozdravnikov, ordinacijski čas, čakalne
dobe, kontakti za naročanje, aktualna obvestila.

Politika varstva osebnih podatkov

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

- Ordinacijski časi zdravnikov
- Nujna medicinska pomoč
- Patronažno varstvo in nega na domu
- Pohvale in pritožbe
Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma Lenart.

 Pregled letnih in finančnih poročil:

FINANČNI NAČRT 2022

LETNO POROČILO 2021

FINANČNI NAČRT 2021

LETNO POROČILO 2020

FINANČNI NAČRT 2020

POSLOVNO POROČILO 2019

FINANČNI NAČRT 2019

POSLOVNO POROČILO 2018

POSLOVNO POROČILO 2017 IN FINANČNI NAČRT 2018

POSLOVNO POROČILO 2016 IN FINANČNI NAČRT 2017

POSLOVNO POROČILO 2015 IN FINANČNI NAČRT 2016

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

NEPOSREDEN DOSTOP – OSEBNO V PROSTORIH ZD LENART

Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno zglasite na sedežu ZD LENART, Maistrovi ulica 22, 2230 Lenart, v tajništvu direktorja Jožefa Krambergerja, dr. med. spec. ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 10.00 ure. Informacije so vam na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od zaposlenih.


PO ELEKTRONSKI POTI
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na internetu in sicer na spletnih straneh ZD LENART z naslovom https://www.zd-lenart.si. Uporabniki do spletne strani lahko dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na spletni strani pa se nahajajo na običajnih oblikah zapisa.


DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE
Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih ZD LENART ali na svetovnem spletu vam bodo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih ZD LENART, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je ZD LENART dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (tajni podatek, poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo ZD in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti ZD in drugi. V navedenih primerih lahko ZD pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

- OSEBNO V PROSTORIH ZD LENART

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno na sedežu v prostorih ZD LENART, pri direktorju Jožefu Krambergerju, dr. med. spec., in sicer ustno ali pisno na zapisnik.


1. Ustna zahteva: v času uradnih ur se lahko zglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja vsak ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 10.00 ure. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, ne plačate upravne takse za vlogo, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev ZD. Pravno varstvo se omogoča samo na podlagi pisne zahteve.

2. Zahteva osebno na zapisnik: zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik v tajništvu ZD. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo. Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik vsak ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 10.00 ure.

- PISNA ZAHTEVA, POSLANA PO POŠTI

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart z oznako: IJZ za Jožefa Krambergerja, dr. med. spec., direktorja zavoda ali oddate osebno v tajništvo ZD v času zgoraj navedenih uradnih ur.
Zahteva mora vsebovati navedbo naslovnika, ki se ji zahteva pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kašen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, je zagotovljeno tudi pravno varstvo. ZD mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni, le izjemoma se lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša še za 30 dni. V kolikor menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je ZD zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. V kolikor je zahteva nepopolna in je ZD ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).


ZD vam je dolžan posredovati informacijo le, če jo dejansko poseduje, če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacij ZD lahko zavrne samo iz zakonsko določenih razlogov po določilu 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (tajni podatek, poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo ZD in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti ZD in drugi. V teh primerih vam lahko ZD pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena ter zoper sklep s katerim je bila zahteva zavržena. O eventuelni pritožbi odloča informacijski pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.


V primeru nezadovoljstva z odločitvijo informacijskega pooblaščenca, pa je mogoče sprožiti postopek pred upravnim sodiščem (upravni spor).

- PREKO TELEFONA
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi preko telefona direktorja Jožefa Krambergerja, dr. med. spec. – tel. št. 02 729 18 11. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Zahteva je takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba.


- PO ELEKTRONSKI POTI
Zahteva se lahko poda elektronsko na uradni elektronski naslov ZD: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri čemer se taka zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti.


     1. Elektronska zahteva, enaka ustni zahtevi:
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov ZD. V kolikor vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo ZD obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. Pravice prosilca in obveznosti ZD, v primeru da zahtevo podate na takšen način so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih ZD ali preko telefona. To pomeni, da je vaša zahteva takse prosta, vendar pa v primeru zavrnitve ni možna pritožba.

    2. Elektronska pisna zahteva:
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v skladu s 101. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 9/2018).

- DELNI DOSTOP
Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme) vam bodo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Pripravili vam bodo kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste del, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. V kolikor gre za dokument v elektronski obliki pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Vse to bodo storili le v primeru, če s tem ne bodo ogrozili zaupnosti dokumenta.


4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:

Na podlagi 31. člena Zakona o državni upravi  (Uradni list RS, št.  113/05 ZDU-1-UPB4)  drugega odstavka 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 UPB2; v nadaljevanju: ZDIJZ) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij  javnega značaja (Uradni list RS, št.: 76/05 in 119/07) določam

STROŠKOVNIK  O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
 9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
 10. posnetek na eni avdiokaseti 2,09 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
 12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
 13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
 15. posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov – za operacijo ene poizvedbe: 3,74 eura,
 16. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz       neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s V. stopnjo izobrazbe: 7,50 eura,
 17. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja podatkov s strani uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe: 9,00 eura,
 18. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe: 19,50 eura,
 19. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Materialnih stroškov posredovanja informacije javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 10 eurov, zavod ne zaračunava.
Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se  zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.
Ta stroškovnik začne veljati z dnem podpisa in objave na spletni strani.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov je Ordinacijski čas zdravnikov.


                                                                                     Direktor ZD Lenart:

                                                                            Jožef Kramberger, dr. med. spec.

Na vrh